آلومینیوم فویل آلومینیومی برای بسته بندی 1235 8079-O 11 میلیمتر