سهام 0 45 ورق فلزی عکس نقره ای تصعید آلومینیوم نقره ای