مشخصات پانل خورشیدی آلومینیومی آنودایز نقره ای با شکاف Constmart V