آشپزخانه های سنگین از فویل آلومینیومی برای بسته بندی مواد غذایی با جعبه رنگ استفاده می کنند