فویل آلومینیومی برای بسته بندی آلومینیوم بیضی شکل آلومینیومی یکبار مصرف