ورق آلیاژ برجسته چین شطرنجی آلومینیومی برای آج تانکر 1050 O