کیسه های فویل آلومینیومی با زیپ سوراخ حلق آویز اروپایی kp 30