هزینه هزینه و خوب 1050 1060 1070 1100 3003 لوله آلومینیومی H112 در سیم پیچ