آلومینیوم PCB ماژول دایره LED را به عنوان منبع نور Cei مقاوم سازی کرد