بطری فویل آلومینیومی درب بطری سرپوش مهر و موم القایی