درب فولادی با درب داخلی فولادی اسرائیل درج نوار آلومینیومی