کیسه های بسته بندی فویل آلومینیومی 450 گرم با کراوات حلبی