بشکه سیلندر آلیاژ آلومینیوم 63x68 میلی متر با دوام