1100 0 ورق آلومینیوم 5 میلی متری طلایی از پیش رنگ شده برای برجسته کاری