قالب های فویل آلومینیومی قالب cp را قالب می زند و روی قالب hillsdale قالب می گیرد