نوار آلومینیومی لاک 8011h14 چین برای تولید مهر و موم ویال