سری 4000 آیا می توانید از اره مدور برای برش آلومینیوم استفاده کنید