سیم پیچ آلومینیومی رنگ PVDF از قبل رنگ آمیزی شده است